Player.VN

Di chuột để điều khiển.
Nhấn Space để chia nhỏ.
Nhấn W để bắn
Nhấn Q để đổi người lúc soi hàng

Fanpage: http://facebook.com/PlayerVN
 Đang kết nối

Nếu bạn không thể kết nối đến các máy chủ, kiểm tra xem bạn có dùng chương trình diệt virus hoặc tường lửa để chặn các kết nối.